Om webbplatsen

Meddelande om upphovsrätt

Upphovsrätt för denna webbplats och upphovsrätt för information som tillgängliggjorts på denna webbplats, inkluderar, men är inte begränsad till, text, bilder och ljud, resten av NCC AB, dess dotterbolag, filialer, licensgivare, samriskpartner eller anställda. Alla rättigheter förbehålls. Informationen som tillgängliggjorts på denna webbplats får inte reproduceras, mångfaldigas, kopieras, överföras, sändas, distribueras, lagras, ändras, laddas ner, återanvändas, publiceras, licensieras, ompostas, säljas eller på annat sätt utnyttjas för något kommersiellt bruk utan föregående skriftligt godkännande från NCC AB, dess dotterbolag, filialer, licensgivare, samriskpartner eller anställda. Däremot får materialet användas på ovan nämnda sätt, för strikt personligt bruk och i icke-kommersiella syften, eller där annat har meddelats, givet att materialet återges troget originalet och att källa anges.

Användning av pressmeddelanden och andra dokument som klassas som offentliga får användas i offentlig kommunikation om informationens källa har angetts.

Cookies

När du besöker någon av våra webbplatser kan viss information lagras på din dator. Denna information lagras i form av en ”cookie” eller liknande fil. Detta gör att vi kan hjälpa dig bättre. Cookies är små textfiler som överförs från en webbplats till din hårddisk eller webbläsare, som sen i sin tur kan lagra cookien på din hårddisk.

Genom cookies får vi veta när och hur länge du besökte oss, vilka sidor du besökte på vår webbplats och vilken webbplats du besökte precis före vår. Vi kan också se vad du har för Internetleverantör. Tack vare denna information kan vi mäta aktiviteten på webbplatsen och anpassa informationen så att den motsvarar dina önskemål. Syftet är att du ska spara tid och få ut mer av ditt besök. Eftersom informationen visar hur och när besökarna använder webbplatsen kan vi ständigt förbättra den. Informationen kan även användas för att förbättra relevansen av vår annonsering. Vi kommer endast att använda cookies för att se den information på din hårddisk som en cookie från webbplatsen har lagt där.

Personuppgiftspolicy för NCC AB

1. ALLMÄNT
NCC AB, organisationsnummer 556034-5174, vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med den svenska personuppgiftslagstiftningen.
Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. NCC har därför vidtagit de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, användning, förändring och radering.

2. PERSONUPPGIFTSANSVARIG
NCC är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som utförs av, eller på uppdrag av, NCC. Information om hur du kontaktar oss finns i avsnitt 8.

3. NÄR SAMLAR VI IN PERSONUPPGIFTER?
NCC samlar in personuppgifter om dig när du:
Beställer en vara från webbplatsen,
gör en intresseanmälan till webbplatsen,
webbplatsen använder också cookies och andra liknande tekniker för att samla in information om dig eller den utrustning du använder.

4. HUR LÄNGE SPARAS UPPGIFTERNA?
Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, till exempel om det pågår en juridisk process.

5. VARFÖR BEHANDLAR NCC UPPGIFTER OM DIG?
Huvudsakligen behandlar NCC personuppgifter i syfte att genomföra och administrera intresseanmälningar, garantiåtaganden och felavhjälpning.

6. VEM LÄMNAR VI UT UPPGIFTERNA TILL?
NCC kan komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för NCCs räkning, exempelvis IT-leverantörer, kundtjänstföretag och koncernbolag. Om personuppgifter förs över till ett land utanför EU/EES kommer NCC tillse att sådan överföring sker på ett säkert sätt och i enlighet med gällande lag.

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata NCCs rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

7. FÖRÄNDRINGAR AV INTEGRITETSPOLICYN
Denna integritetspolicy kan komma att justeras från tid till annan. Om NCC genomför några väsentliga förändringar i integritetspolicyn kommer NCC att informera dig via e-post innan ändringarna träder i kraft. Aktuell integritetspolicy kommer även finnas publicerad på NCCs webbplats.

8. RÄTT ATT BEGÄRA INFORMATION OCH RÄTTELSER M.M.
Du har rätt att en gång per kalenderår erhålla kostnadsfri information om vilka personuppgifter som NCC behandlar om dig och i vilket syfte (så kallat registerutdrag). En sådan ansökan om registerutdrag ska vara skriftlig och undertecknad av den sökande. Du har också rätt att få felaktiga, missvisande eller ofullständiga uppgifter rättade, blockerade, avidentifierade eller raderade. Om du vill begära registerutdrag eller har några frågor om hur NCC behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss på webmaster@ncc.se.